เที่ยวสูตรใหม่ ปั่นไป ปลูกไป ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

เที่ยวสูตรใหม่ ปั่นไป ปลูกไป ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 18 – 19 มิถุนายน  2554  เส้นทางกรุงเทพมหานคร – ปราจีนบุรี/อุทยานฯ ทับลาน

“อุทยานแห่งชาติทับลาน”  ป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ ด้วยธรรมชาติของต้นลาน เมื่อลานต้นแม่ออกดอกแล้ว จะทิ้งตัวตายไปและทิ้งเมล็ดลานที่จะเติบโตเป็นลานรุ่นต่อไป แต่ด้วยข้อจำกัดของการล่วงหล่นและการกระจายลูกลานจะกระจุกตัวอยู่เพียงบริเวณต้นแม่ที่ตายไป การขยายวงกว้างให้เมล็ดลานได้กระจายโดยธรรมชาติไปสู่ผืนป่าจึงมีปริมาณน้อย ต้นลานจึงมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง รวมถึงการบุกรุกตัดต้นและใบลานของเขตชุมชนรอบๆ พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน  ซึ่งป่าลานในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานนับเป็นทรัพยากรด้านท่องเที่ยวที่สำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาระบบนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติทับลานอีกด้วย  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวโดยตรงให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวร่วมกันจึงได้พิจารณาเห็นว่า อุทยานแห่งชาติทับลาน หนึ่งในพื้นที่เขตมรดกโลก “เขาใหญ่-ดงพญาเย็น” เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า  รักษาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการอนุรักษ์พันธุ์ลานที่เกรงว่าจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย  ด้วยความสำคัญของป่าลานต่อระบบนิเวศมีความสำคัญอย่างมาก บริเวณป่าลานและป่ารุ่นจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สามารถปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ กระรอก หนู กระต่ายป่า พังพอน เก้ง กวางป่า เหยี่ยวขาว นกคุ้มอกลาย กิ้งก่าหัวแดง ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าหางยาว อึ่งอ่างบ้าน คางคก เป็นต้น  ซึ่งสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก การสูญเสียต้นลานจากการตายโดยธรรมชาติ (ต้นลานที่ออกดอกแล้วจะตายทุกต้น) หรือการบุกรุกโดยมนุษย์ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างแน่นอน
ททท. สำนักงานนครนายก จัดโครงการคืนลาน…สู่ป่า  โดยจัดให้มีกิจกรรมคาราวานจักรยาน “ปั่นไป  ปลูกไป  ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” เส้นทางกรุงเทพมหานคร -ปราจีนบุรี/อุทยานแห่งชาติทับลาน ในวันที่ 18 – 19  มิถุนายน 2554 ร่วมกับ สาริกาแอดเวนเจอร์พอยท์ อุทยานแห่งชาติทับลาน และสมาคมการท่องเที่ยวปราจีนบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
สำหรับกิจกรรมคาราวานจักรยานท่องเที่ยว “ปั่นไป  ปลูกไป  ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”  เริ่มต้นการเดินทางด้วยใจรักษ์กับพลังงานหาร 100 ออกเดินทางโดยขบวนรถไฟสายตะวันออก หัวลำโพง-ปราจีนบุรี  ท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองปราจีนบุรี ชมตึกเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 “ตึกแห่งความรักและภักดี/การแพทย์แผนไทยต้นตำรับสมุนไพรไทย – ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” เยี่ยมชมแหล่งสะสมของรักของหวง “ตะเกียงโบราณนับหมื่นดวง – พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์” ท่องเที่ยวผจญภัยกับกิจกรรมมันส์ๆ ภายในสวนนงนุช – จิ้งจอกเวหา ด่านเชือกผจญภัย  เป็นต้น  ยามเย็นร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์หรรษากับบรรยากาศต้นฝน
วันที่สองร่วมกิจกรรม “เที่ยวสูตรใหม่  ปั่นไป ปลูกไป ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”  กับ 3  ฐานกิจกรรม  ยิงแม่นๆ  ฝากต้นลานคืนป่า  ปั่นไป ปลูกไป ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จากลูกลาน สู่ลานต้นแม่ ก่อนเดินทางกลับโดยขบวนรถไฟรถไฟ สถานีกบินทร์บุรี – สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยสวัสดิภาพ

สถานที่รับสมัคร
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก เลขที่ 182/88 หมู่ 1 ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  โทร.0-3731-2282,0-3731-2284 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.tat8.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน  2554
- บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2554  เวลา 09.00 – 16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่โทร.08-7005-3872