โฆษณาตัวใหม่ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


hstvc

ภาพยนต์โฆษณาตัวให่ของการท่องเที่ยวแห่งประทเศไทย

Hearing the Sunshine

เที่ยวสูตรใหม่ ปั่นไป ปลูกไป ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

เที่ยวสูตรใหม่ ปั่นไป ปลูกไป ด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 18 – 19 มิถุนายน  2554  เส้นทางกรุงเทพมหานคร – ปราจีนบุรี/อุทยานฯ ทับลาน

“อุทยานแห่งชาติทับลาน”  ป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ ด้วยธรรมชาติของต้นลาน เมื่อลานต้นแม่ออกดอกแล้ว จะทิ้งตัวตายไปและทิ้งเมล็ดลานที่จะเติบโตเป็นลานรุ่นต่อไป แต่ด้วยข้อจำกัดของการล่วงหล่นและการกระจายลูกลานจะกระจุกตัวอยู่เพียงบริเวณต้นแม่ที่ตายไป การขยายวงกว้างให้เมล็ดลานได้กระจายโดยธรรมชาติไปสู่ผืนป่าจึงมีปริมาณน้อย ต้นลานจึงมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง รวมถึงการบุกรุกตัดต้นและใบลานของเขตชุมชนรอบๆ พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน  ซึ่งป่าลานในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานนับเป็นทรัพยากรด้านท่องเที่ยวที่สำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาระบบนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติทับลานอีกด้วย  

Read More»

เทศกาลวิสาขพุทธบูชา สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

เทศกาลวิสาขพุทธบูชา สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
กำหนดการจัดงาน : วันที่ 16 มิถุนายน 2554
สถานที่ : ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม
ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ประชาชนสักการะ ขบวนรถเอกลักษณ์พระพุทธศาสนา นิทรรศการพุทธประวัติ ประกวดโคมและเวียนเทียนของพระพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

Read More»
Page 1 of 212